Солоницівський ЗДО "Веселка", Солоницівка
Харківська область, Харківський район

Методична сторінка

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Солоницівського закладу дошкільної освіти

ясел-садка комбінованого типу «Веселка»

Солоницівської селищної ради

Харківського району Харківської області

на 2022 /2023 навчальний рік

Вступ

Освітня  діяльність  в Солоницівському ЗДО «Веселка» у 2022/2023навчальному році буде організована відповіднодо:

 • Закону України «Проосвіту»;
 • Закону України «Про дошкільнуосвіту»;
 • Базового компонента дошкільної освіти вУкраїні;
 • Положенняпродошкільнийнавчальнийзаклад,затвердженогоПостановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 р.№305;
 • Статутузакладу;
 • Указу Президента України від 13.10.2015 р. №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020роки»;
 • Концепції        національно-патріотичного    виховання   дітей  та молоді, затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 р.№641);
 • Санітарного     регламенту для дошкільних навчальних  закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016р. №234);
 • Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 р.№446;
 • Листа МОН від 03.07.2009 р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;
 • Листа МОН від 27.09.2010 р. №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»;
 • Листа МОН від 02.07.2019 р. №1/9-419 ««Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальномуроці»;
 • ЛистаІнститутуінноваційнихтехнологійізмістуосвітивід26.07.2010р. №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»;
 • Листа МОН "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади" від 04.10.2007 р. №1/9-583;
 • Листа МОН від 10.06.2019 р. № 1/9-365 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальномуроці»;
 • ЛистаМОНвід19.08.2011р.№1/9-635«Щодоорганізаціїтапроведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»;
 • Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 17.04.06 р. №298/227 зі змінами від 26.02.13р.№202/165;
 • Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 №1/11-1491);
 • Інструктивно-методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах ДНЗ» №1/9-563 від 16.08.10р.;
 • Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація фізкультурно- оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» №1/9-456 від 02.09.16р.;
 • Інструктивно-методичного листа МОН «Про організацію  роботи  з  дітьми 5-річного віку» №1/9-664 від 27.09.10р.;
 • Наказу МОН від 19.12.2017 № 1633 «Про затвердження Примірного перелікуігровоготанавчально-дидактичногообладнаннядлязакладівдошкільної освіти»;
 • «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), постанов Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25
 • «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)»,
 • постанова Головного державного санітарного лікаря України №50 від 22.08.2020  Про затвердження протиепідемічник заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) листах Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9- 219
 • «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269
 • «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», матеріалах ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після COVID-19»
 • Листа МОН України від 27.07.2022 р. № 1/8504 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»
 • Листа МОН України від 11.07.2022 № 1/7707-22 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану»
 • Власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

 

Розділ 1. Проблема та завдання, над яким працюватиме Солоницівський ЗДО «Веселка» у 2022-2023 н.р.

Пріоритетний напрямок роботи ЗДО «Використання інноваційних технологій в організації освітнього процесу закладу дошкільної освіти»:

Основні завдання, які поставлені на 2022-2023 згідно річного плану:

       1.    Забезпечення формування у дітей соціально-громадянської компетентності: зміцнювати національну ідентичність дітей як основу, яка виховує справжній патріотизм; сприяти формуванню у дітей позитивного образу своєї країни, утверджувати активні позиції громадянина своєї країни; виховувати ціннісне ставлення до своєї родини як частини свого народу, його історії, традицій, культури.

2.    Створення безпечних умов для всебічного розвитку дошкільника.

3.    Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вихователя в сучасних умовах.

4.    Гра як природний ресурс дитини для подолання кризових ситуацій.

5. Організація проєктної діяльностіу роботі з дошкільниками.

Шляхи реалізації завдань:

 • Використання інноваційних технологій;
 • Взаємодія з батьками;
 • Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;
 • Блочно-тематичне планування освітнього процесу;
 • Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти;
 • Здійснення  моніторингу якості надання освітніх послуг.

Завдання інклюзивного навчання та виховання дітей інклюзивної групи Солоницівського ЗДО «Веселка» у 2022/2023 н.р.:

1. Розвиток потенційних можливостей дітей з ООП в спільній діяльності із здоровими однолітками.

2. Реалізація корекційно-розвивального навчання, спрямованого на виправлення або послаблення наявних у дітей фізичних або психічних порушень, які заважають їхньому успішному навчанню і розвитку.

3. Формування життєвого досвіду та цілеспрямованого розвитку когнітивних, мовленнєвих, моторних, соціальних функцій у дітей, які дадуть змогу знизити залежність дитини від сторонньої допомоги та підвищити соціальну адаптацію.

Завдання на літнійоздоровчий період 2023 р.

Мета: оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ЗДО і батьків вихованців

Завдання:

 • Охопити системним оздоровленням  дітей дошкільного закладу  шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.
 • Продовжувати здійснювати соціальний розвиток дітей засобами ігрової діяльності.
 • Продовжувати організовувати самостійну художню діяльність дітей як засіб розвитку творчих здібностей.

Шляхи реалізації завдань:

 • оптимізація рухового режиму;
 • розширення та поповнення розвивального середовища ЗДО відповідно до вимог безпеки;
 • використання ігор з піском та водою;
 • самостійна ігрова та художня діяльність дітей;
 • консультації батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей.

 

Розділ 2. Права та обов'язки здобувачів освіти

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

    Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Здобувачі освіти мають право на:

 • розвиток, навчання та виховання;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів розвитку;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • безпечні та нешкідливі умови перебування в закладі;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти. 

Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів розвитку, передбачених стандартом освіти - Базовим компонентом дошкільної освіти України;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України(згідно з Законом  України «Про освіту», що набрав чинності 28.09.2017).

 

Розділ 3. Умови забезпечення якості  дошкільної освіти в ЗДО

 1. Кадрове забезпечення

У Солоницівському ЗДО «Веселка» встановлено 5-денний навчальний тиждень. Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», адміністрація ЗДО приймає на роботу тільки педагогів, які мають відповідну повну вищу та неповну вищу педагогічну освіту. Заклад на 70 % укомплектований педагогічними кадрами та на 91 % обслуговуючим персоналом. Підбір і розстановка педагогічних кадрів має велике значення як у роботі з дітьми, так і в роботі колективу в цілому. При комплектації груп педагогічними працівниками намагаємось враховувати психологічну сумісність педагогів, рівень їх професіоналізму, досвід роботи, ділові якості. Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом по ЗДО на початку року. Адміністрація ЗДО диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра, створюючи усі умови для розкриття їх творчого потенціалу. В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

2. Освітнє середовище Солоницівського ЗДО«Веселка»

Потужним чинником дитячого розвитку є соціокультурне оточення. Кожна дитина у своєму розвитку зазнає безсумнівний вплив сім'ї, її побуту, культурних уподобань, форми зайнятості старших і змісту сімейних дозвіль. 

В ЗДО велика увага звертається на організацію роботи з батьками вихованців у розрізі вивчення їх національної приналежності, культурних вподобань, залучення до спільного дозвілля з дітьми в ЗДО, надання практичних порад щодо розвитку та виховання дітей тощо.

Всі педагоги, які працюють з дітьми, розмовляють українською мовою, володіють знаннями про культурну ауру рідного краю, міста, що дає свій відбиток на спілкування з дітьми, організацію освітньої діяльності.

Предметно-розвивальне середовище в ЗДО відповідає вимогам. Створення сприятливого для розвитку оточення  в закладі включає в себе розумну і красиву організацію простору і його елементів: дитячі іграшки, дитячі меблі, дитячі книжки, дитячі малюнки тощо. Дітям доступні всі функціональні елементи простору закладу, що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності, прояву творчості, креативності. В групових кімнатах простір поділено на окремі осередки, які пов’язані між собою. Наповнення осередків перед початком навчального року змінено згідно з віковими особливостями дітей конкретної групи. Пов'язано це з тим, що матеріали, складність та доступність їх утримання повинні відповідати сьогоднішнім закономірностям та особливостям розвитку дітей даного конкретного віку і враховувати ті особливості зон розвитку, які характерні знову ж таки сьогодні кожній окремій дитині.

Компоненти розвиваючого предметного середовища в ЗДО включають не тільки групові приміщення, а й інший функціональний простір - музично-спортивний зал, прогулянкові майданчики, інші структурні компоненти. 

Пріоритетною метою виховання є формування гармонійної та всебічно розвиненої особистості. Завдання педагога полягає у забезпеченні інтересів дитини у задоволенні її природних нахилів і потреб. У своїй діяльності педагоги керуються положенням: «Не поруч, не над, а разом».

Розвивальне середовище – це сукупність умов, які забезпечують різнобічний розвиток дітей; це система матеріальних об'єктів їхньої діяльності. Створення в закладі повноцінного розвивального середовища та забезпечення відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей – провідний засіб реалізації завдань сучасного реформування освіти. Адже правильно організоване розвивальне середовище сприяє соціалізації дитини, впливає на всі аспекти її розвитку. 

ЗДО сьогодні є ідеальним полем для розгортання особистісно-орієнтованих технологій, оскільки, на відміну від школи, не орієнтований на жорстко фіксований результат, отже, за суттю, покликаний бути розвивальним та охоронним із погляду фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дитини.

    Природне розвивальне середовище сприяє виникненню у дошкільника інтересу та елементарних уявлень про об’єкти, явища природи, розкриває причинно-наслідкові зв’язки та взаємозалежність природного довкілля і людини як його частини, формує природодоцільну поведінку малюків.

    Для створення оптимального розвивального простору  підібрано різне обладнання (ігрове, навчальне, спортивне тощо), продумано його оптимальне розміщення. Розвивальний простір створюється не для зручності педагога, а для того, щоб дитина могла вільно, відповідно до своїх смаків і настрою, обирати той чи інший осередок.  

  Для кожного вікового періоду предметно-ігрове середовище особливе.

 

Розділ 4. Портрет випускника

 1. Показники компетентності:

Психофізіологічний розвиток:

 • має зрілі мозкові структури та функції;
 • характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи;
 • проявляє достатню рухову активність;
 • проявляє умілість рук, практичну вправність;
 • здорова, не має хронічних хвороб;
 • володіє основними гігієнічними навичками;
 • знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;
 • володіє основами безпеки життєдіяльності;
 • працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження;
 • користується як провідною правою/лівою рукою;
 • не заїкається і не має інших невротичних проявів.

Інтелектуальний розвиток:

 • володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями;
 • уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;
 • диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);
 • здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;
 • усвідомлює основні зв’язки між явищами;
 • має розвинене логічне запам’ятовування - добре запам’ятовує і відтворює;
 • встановлює логічну послідовність подій;
 • відтворює зразок на вимогу;
 • робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;
 • розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;
 • диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;
 • розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє;
 • знайома з деякими основами початкових наукових знань.

Мотиваційний розвиток:

 • хоче йти до школи;
 • вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;
 • може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;
 • має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;
 • свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;
 • зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;
 • у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;
 • має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

Емоційний розвиток:

 • переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;
 • сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього;
 • знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;
 • адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;
 • утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;
 • чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших;
 • оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване почуття гумору;
 • володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб.

Розвиток вольової сфери:

 • свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;
 • концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;
 • мобілізує себе на виконання завдання;
 • розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;
 • звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;
 • конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;
 • доводить розпочате до кінця;
 • може відстояти власну точку зору;
 • визнає свої помилки;
 • дотримується своїх обіцянок.

Соціальний розвиток:

 • приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;
 • відкрита контактам, комунікабельна;
 • прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;
 • уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;
 • узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;
 • реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;
 • намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;
 • орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;
 • усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки;
 • володіє більш-менш адекватною самооцінкою;
 • поважає себе та інших;
 • має сформований дитячий світогляд.
 1. Наступність ЗДО та початкової школи

Наступність між дошкільною та початковою освітою – це забезпечення неперервності здобуття людиною освіти. Наступність в освіті необхідна для створення єдиного освітнього процесу, що логічно продовжується від дитячого садка до школи. Цей процес допомагає досягти цілісного розвитку особистості.

Під час навчання у дітей формуються базові компетентності – вміння, знання та навички, які необхідні для подальшого навчання та життя загалом. Володіння українською та іншими мовами, математичні навички, знання в галузі природничих наук, техніки або культури – цьому дитина навчається в молодшій школі завдяки тим компетентностям, що сформувались у неї в

дитячому садку. 

     У дошкільному віці діти починають розвивати, зокрема допитливість, ініціативність, відповідальність, креативність, навички комунікації. Початкова освіта базується на цих навичках і поглиблює їх.

      Перехід між дитячим садком і початковою школою має бути поступовим, оскільки діти мають пройти період адаптації. Адаптація дитини буде значно легшою, якщо у перші роки навчання в школі будуть продовжувати та підіймати на інший рівень ту діяльність, яка була в дитячому садку. Наступність в освіті означає збереження основних видів діяльності дітей дошкільного віку в початковій школі, зокрема:

 • спілкування;
 • ігри; 
 • рухова активність; 
 • пізнавальна діяльність; 
 • засвоєння господарсько-побутових навичок; 
 • ліплення, малювання, аплікація, конструювання, слухання музики, спів, хореографія, театральна діяльність.

Педагоги дошкільної освіти мають бути ознайомлені з програмою початкової школи та вводити у свої заняття навчальні елементи, які підготують дітей до 1-го класу. Вчителі початкових класів також мають знати дошкільну навчальну програму, щоб використовувати її складові в адаптаційний період.

Випускники ЗДО в подальшому мають змогу за місцем проживання навчатися в закладах загальної середньої освіти.

Між ЗДО та КЗ «Солоницівський ліцей № 2» укладено угоди про співпрацю та складено плани наступності на навчальний рік, які схвалено педагогічною радою закладу. Планами наступності передбачено зміст роботи на навчальний рік за такими напрямками роботи як:

 1. Робота з кадрами (спільні заходи, консультування, робота веб-сайту тощо)
 2. Робота з батьками (конкурси, виставки, спільні батьківські збори, засідання батьківського комітету, дні відкритих дверей, зустрічей з цікавими людьми, народними умільцями, концерти, свята, фестивалі, пам’ятки-поради, консультації,  робота веб-сайту тощо)
 3. Робота з дітьми (екскурсії, читання художньої літератури про школу; бесіди з дошкільниками про навчання в школі; надання інформації про життя дітей-школярів через спостереження за їх діяльністю, бесіди, міні-заняття тощо)
 4. Управлінська діяльність (забезпечення наступності в роботі дитячого садка та школи, як умови розвитку індивідуальності від 3-7 років, виконання плану наступності  ЗДО тощо)

 

Розділ 5. Планування освітньої діяльності ЗДО у 2022-2023 навчальному році

 1. Навчальне навантаження

При визначенні навчального навантаження в Солоницівському ЗДО «Веселка» було враховано Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015  № 446. Згідно з цим нормативним документом було складено перелік форм роботи з дітьми, що не виходить за визначені ним межі навчального навантаження.

     Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності: ігровій - провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.

Для реалізації Базового компоненту дошкільної освіти в різновікових групах використовується освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» .

Зміст освітньої роботи з дітьми структурований за принципом інваріативності  та варіативності. Він дає змогу відійти від традиційної системи знань, оскільки уможливлює інтеграцію різних видів діяльності. Реалізація програмних вимог забезпечить належні умови для зростання здорової, щасливої, самодостатньої, творчої особистості.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми напрямками: «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі мистецтва (музична, образотворча, театральна тощо), «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Для реалізації діяльності:

 • у групах «Сонечко», «Зірочка», «Любознайки» використовується парціальна програма «Безмежний світ гри з LEGO. Програма розвитку дітей від 2 до 6 років» та парціальна програма «Лідер живе в кожному. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти по формуванню лідерського потенціалу дітей дошкільного віку».

Форми організації освітнього процесу:

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році, розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України.

Для організації навчально-пізнавальної діяльності дітей перевага надається

моделі у вигляді занятьорганізації освітньогопроцесу.

Заняття проводяться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість  спеціально  організованих  занятьстановить:

 • у молодшій групі – не більше 15-20хвилин;
 • у старшій групі –25-30хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10хвилин.

Планування також включає наступні організовані форми освітньої роботи:

 • організованаігровадіяльність–дидактичні,сюжетно-рольові,режисерські, рухливі, конструкторсько-будівельні, розвивальні, народні, театралізовані ігри, ігри-драматизації тощо;
 • організована навчально-пізнавальна діяльність – спостереження,віртуальні подорожі, екскурсії у природу й соціум, квести, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті, індивідуальнаробота;
 • організована трудова діяльність – індивідуальні і групові трудові доручення, чергування, колективна праця, господарсько-побутова праця, самообслуговування, праця в природі, художняпраця;
 • організована художньо-продуктивна діяльність – образотворча, музична, літературна, театралізована діяльність, розваги, свята, індивідуальнаробота;
 • організованакомунікативно-мовленнєвадіяльність–спеціальнімовленнєві заняття, бесіди, розмови, створення і розв’язання певних освітніх ситуацій, спілкування, індивідуальнаробота;
 • організована рухова діяльність – заняття з фізичної культури, музики, різні форми організації дитячої праці, рухливі ігри, фізкультурні свята, розваги, ранкова, пальчикова гімнастика і гімнастика пробудження після денного сну, фізкультурні хвилинки, динамічні паузитощо.

Самостійна діяльність дітей у закладі дошкільної освіти носить як індивідуальний, так і груповий (колективний) характер.

Форми організації самостійної діяльності: ігрова, пізнавальна, трудова, художня, рухова, комунікативна, мовленнєватощо.

У освітньому процесі використовуються різні типи і види занять, а також міні-заняття упродовж дня.

Типи занять:

 • фронтальні заняття (всягрупа);
 • групові заняття (до 15дітей);
 • індивідуально-групові заняття (до 8дітей);
 • індивідуальні заняття (1-4 дітей).

Види занять:

 • комплексні заняття;
 • тематичне заняття
 • комбінованезаняття
 • домінантнезаняття
 • сюжетно-динамічнізаняття
 • інтегровані заняття

При організації роботи ЗДО  всі працівники керуються планом роботи закладу на 2022/2023 навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу.

Форма планування освітньої діяльності - за освітніми лініями (Базовий компонент дошкільної освіти України).

Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи 2 види планів: перспективний та календарний. Кожна група планує роботу з дітьми враховуючи їх вікові особливості та завдання програм.

Перспективний план розробляється на 1 місяць наперед. В ньому зазначається:

- тема блоку та теми тижнів;

-  мета освітньої діяльності за темою блоку (на місяць);

- комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну;

- орієнтовний розподіл занять на тиждень;

- робота з батьками на місяць;

- потижневий розподіл форм та методів роботи з дітьми за освітніми лініями (при плануванні визначаються теми  днів згідно з темою тижня);

- примітка для зазначення змін у плануванні тощо.

Перспективні плани ЗДО мають систему умовних позначок для зручності планування, які зазначені на зворотному боці плану.

Календарні плани складаються вихователями на свою зміну (І чи ІІ половину дня). У цих планах зазначаються:

- тема блоку/тижня/дня;

- дата;

- І чи ІІ половина дня;

- форми та методи роботи визначені перспективним планом роботи у поширеному вигляді в порядку проведення;

- освітня лінія на полях проти зазначених форми чи методу роботи.

Розподіл

групових фронтальних занять на тиждень

за програмою «Дитина». Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

(листМіністерства освіти і науки України № 1 /11 -4960 від 23.07.2020 р.).

у 2022/2023 навчальному році у Солоницівському ЗДО «Веселка»

Види занять

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

2-3-й р.ж.

4-й р.ж.

5-й р.ж.

6-й р.ж.

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення із природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків (гурткова робота)

-

1

4

5

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

15

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,4

3,5

5,3

8,3

 Кількість  занять в день

1-2 заняття в день

2-3 заняття в день

1. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; з розвитку мовлення у ІІ молодшій групі; інтегруватися у вище названі заняття у І молодшій групі.

2 Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

3.  Скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Директор  Солоницівського ЗДО «Веселка»                              Аліна ЛИХВАР

 

 1. Планування роботи з батьками

Протягом 2022-2023 н.р. в закладі діє перспективний план роботи з батьками, для батьків вихованців всіх вікових груп. План розглядається на педагогічній раді як додаток до річного плану та схвалюється до використання. Планом визначено форми роботи з батьками згідно з планом роботи ЗДО на 2022-2023 навчальний рік. Відповідно до загального плану роботи з батьками вихователі  складають план роботи з батьками для кожної вікової групи на рік та затверджуються директором ЗДО.

Щомісяця у перспективному плані роботи з дітьми вихователі зазначають форми роботи з батьками на вказаний місяць відповідно до складаного плану на рік у відповідній графі. Таким чином плануючи роботу з батьками вихователі здійснюють її систематично та у повному обсязі

 

Розділ 6. Особливості організації освітнього процесу

 1. Використання інноваційних методик та технологій

Для підвищення якості освітньогопроцесу у закладі дошкільної освіти запроваджуються:

Інноваційні освітнітехнології:

 • Теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) Г.Альтшуллера
 • Ейдетика
 • Мнемотехніка
 • Проектна діяльність
 • Палички Кюізенера
 • Логічні блоки Дьєнеша
 • Коректурні таблиці Н. Гавриш як засіб стимулювання мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку
 • Педагогіка М. Монтессорі (“Будинок вільної дитини”)

 

Розділ 7. Якість наданих освітніх послуг

Якісна освіта – це освіта, спрямована на формування нової життєво компетентної особистості, це освіта, яка враховує сутнісні індивідуальні характеристики кожної дитини, розкриває та розвиває її задатки й обдарування і на цій основі забезпечує максимальну реалізацію її потенціалу; це освіта, здатна до безперервної модернізації та інновацій, потенційно спроможна давати адекватні відповіді на виклики цивілізації; це освіта, яка забезпечує відповідність освітнього процесу та змісту освіти прийнятим Державним стандартам.

Головне завдання ЗДО – забезпечити юне покоління якісною освітою, тобто виплекати активну, самодостатню, інноваційну особистість, здатну вчитися впродовж життя, орієнтуватися у новому швидкозмінному світі і бути конкурентоспроможною в ньому.

У 2022-2023 навчальному році у закладі буде здійснюватись моніторинг життєвої компетентності дітей раннього та дошкільного віку за різними формами дослідження:

 • діагностика  рівня розвитку пам’яті дітей 3-4 х років (довільної і мимовільної) (автор А.О.Реан)
 • діагностика активного словника дітей дошкільного віку
 • діагностування діамонологічної компетентності дітей дошкільного віку
 • діагностування фонетичної компетентності дітей дошкільного віку
 • протокол проведення індивідуального діагностичного обстеження дитини
 • тести для старших дошкільників щодо виявлення рівня засвоєння знань
 • Яценко Т.В. «Діагностика психічного розвитку дітей дошкільного віку». Методичний посібник.
 • Діагностика підготовки дітей до школи
 • Методика «Розвиток у дітей передумов навчальної діяльності»

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Нормативно-правова база в умовах воєнного стану в Україні

1. Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

2. Лист МОН № 1/3370-22 від 06.03.2022 «Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання».

3. Лист МОН № 1/3454-22 від 15.03.2022 «Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році».

4. Лист МОН №1/3475-22 від 17.03.2022 «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»

5. Лист МОН №1/3593-22 від 22.03.2022 «Про здійснення публічних закупівель та обслуговування в органах Казначейства в умовах воєнного стану».

6. Лист МОН №1/3556-22 від 19.03.2022 «Закладам освіти, установам, які вимушені змінити місце розташування у зв’язку з проведенням в місцях їх розташування бойових дій або тимчасовою окупацією території України, необхідно перейти на обслуговування до органів казначейства за новою адресою розташування».

7. Лист МОН № 1/3737-22 від 29.03. 2022 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні». 8. Лист МОН №1/9-766 від 12.12.2019 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками» 

___________________________________________________________________________________

 

Рекомендації для педагогів ЗДО

1. Організовувати освітній процес з урахуванням воєнної ситуації у населеному пункті (очне, змішане, дистанційне).

2. Враховувати особливості дітей дошкільного віку під час організації освітнього процесу в дистанційному форматі. Такі заняття, у разі згоди батьків, з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку проводяться не більше 10 хвилин, старшого дошкільного віку — 15 хвилин.

3. Перевіряти технічне налаштування, обов'язково звертати увагу на налаштування веб-камери, її необхідно встановити на рівень очей або трохи вище, адже діти повинні бачити очі педагога, важливо дивитися у камеру.

4. Під час зйомки прагніть до створення коротких і дидактично продуманих відеороликів. Два п'яти хвилинних відео будуть переглянуті з 9 набагато більшою ймовірністю і корисністю, ніж одне десятихвилинне.

5. Використовуйте режим демонстрації екрану. Простий спосіб створити відеозаняття — це записати показ ваших слайдів. Але не забувайте, що це досить швидкий спосіб втомити дітей, якщо ви не тримаєте екран активним. Слайди повинні бути рухомими. Додайте більше переходів і анімацій, використовуйте курсор миші або режим малювання, щоб виділити, підкреслити щось важливе на слайді.

6. Співпрацювати та організовувати зворотний зв’язок з батьками дітей, через вебсайт закладу, програми Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та соціальні мережі з питань стану здоров’я дитини, особливостей навчання, виховання, розвитку дітей при використанні дистанційного та змішаного видів комунікації. Результати зворотного зв’язку сформують основу для планування консультативної та методичної допомоги батькам з різних питань виховання дітей.

7. Інформувати батьків щодо допомоги дітям у подоланні негативних наслідків травмуючих подій та адаптації до нових обставин їхнього життя. Для цього практичні психологи мають вести постійне спостереження за ними, а вихователі — враховувати в освітній роботі дані моніторингу психічного стану дітей, організовувати емоційнопідтримувальну мовленнєву комунікацію, використовувати індивідуально дібраний комплекс технологій психолого-педагогічного супроводу.

8. Формувати бібліотеку онлайн-матеріалів для організації освітнього процесу. Бібліотека може зберігатися у хмарі з подальшим надсиланням доступу усім стейкхолдерам.

9. Використовувати публікації психолого-педагогічного та методичного спрямування, зокрема на сайті МОН “Сучасне дошкілля під крилами захисту” у Telegram-каналі «Підтримай дитину» https://t.me/pidtrumaidutuny.

10. Проводити роботу з батьками щодо психологічного супроводу дитини у воєнний час, надавати консультативну підтримку щодо допомоги дітям впоратися з тривожністю під час воєнних дій.

11. Залучати дітей до самостійного виготовлення поробок, малюнків, будь-яких проєктів, адже швидке усвідомлення результату підвищує відчуття спокою і сили.

12. Спостерігати за поведінкою дитини. У разі регресивного стану (відкатування в поведінці та реакціях до більш раннього віку) доречними будуть тілесні ігри та вправи.

13. Організовувати педагогічний супровід дітей дошкільного віку, дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків щодо формування навичок безпечної поведінки, стресостійкості, збереження фізичного, психологічного, емоційного здоров’я із застосуванням освітнього процесу у дистанційному та змішаному форматі. Необхідними умовами якісної інклюзивної освіти, зокрема в умовах дистанційної взаємодії є: - створення інклюзивного освітнього простору, яке відповідало б 10 потребам і можливостям кожної дитини та забезпечувало належні умови для здобуття освіти в дистанційних умовах (здійснюється через застосування низки ІКТ, веб і хмарних технологій, адаптації або модифікації тощо з дотриманням таких складових, як: фізичне (загальний дизайн кімнати з урахуванням осередків діяльності, матеріалів, меблів та ін.), соціальне (охоплює взаємодію, яка відбувається в групі між однолітками, педагогами та членами сім’ї) та часове середовище (сукупність, послідовність та тривалість процедур та заходів, що відбуваються у ЗДО протягом дня). Для дітей, чиї особливі освітні потреби не вдається задовольнити через технології універсального дизайну в умовах дистанційної освіти, здійснюється відповідна адаптація та / або модифікація змісту, процесу, результатів навчання та онлайн середовища, відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини та поточної ситуації щодо факторів середовища; - проєктування освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами може здійснюватися з урахуванням рекомендацій, що подані у пораднику для педагогів ЗДО «Середовище, що належить дітям» ; - надання освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг; - забезпечення партнерства вихователя й асистента вихователя (складання графіку роботи; підбір базових інструментів та платформ для створення комунікативного простору; планування освітнього процесу та режимних моментів, підготовка, адаптації, наповнення освітнього середовища, зокрема й онлайн; присутність під час онлайн-занять, у тому числі й з метою здійснення спостережень та фіксування результатів у журналі спостережень (форма ведення — довільна, визначається в ЗДО) для вивчення взаємодії, проявів індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та задоволення потреб дітей групи; участь у розробленні та наповненні індивідуальної програми розвитку, у тому числі у підготовці інформації для учасників засідання команди психолого-педагогічного супроводу за результатами спостереження за дитиною з особливими освітніми потребами); - здійснення моніторингу виконання індивідуальної програми розвитку та задоволення особливих освітніх потреб дітей в умовах дистанційної освіти: синхронне спостереження за процесом виконання дитиною завдання, рівнем самостійності та труднощами, які в неї виникають, участь батьків та ін. Такі фрагменти надаються за попередньою погодженістю між батьками та педагогами. Забороняється поширення та демонстрування фрагментів іншим особам без дозволу батьків.

14. Підвищувати власний фаховий рівень з оволодіння цифровими інструментами для забезпечення якості дошкільної освіти відповідно до суспільних викликів. Зокрема, за допомогою реєстрації і проходження різних онлайн-курсів на платформах суб’єктів підвищення кваліфікації.

15. Вивчати та поширювати досвід педагогів, зокрема з інших країн щодо організації роботи з дітьми дошкільного віку під час військових дій.

10 березня 2023 року - день Державного гімну України.

9 березня 2023 року - 209-та річниця від дня народження Тараса Шевченка.

8 березня 2023 року - міжнародний жіночий день.

25 лютого 2023 року - річниця народження Лесі Українки.

24 лютого 2023 року - річниця вторгнення РФ в Україну.

21.02.2023 року - Міжнародний день рідної мови.

 

20.02.2023 року - день пам`яті "Героїв Небесної Сотні".

19.02.2023 року - день Герба України.

16.02.2023 року - день Єднання України.

22.01.2023 року - день Соборності України.

25.12.2022 року колектив ЗДО "Веселка" вітає всіх з новорічними та різдвяними святами. Бажаємо миру, злагоди, благополуччя та міцного здоров`я!

06.12.2022 року - День Збройних сил України.

Вітаємо Захисників та Захисниць України.

26.11.2022 року - День пам`яті жертв Голодомору

21.11.2022 року - "Революція Гідності - перший переможний бій цієї війни". 

Шановні батьки! До вашої уваги посилання на інноваційну платформу Mr. Leader для розвитку дитини. Платформа спрямована на формування у дітей лідерських якостей, розвитку таких навичок, як креативність, комунікабельність, критичне мислення. https://mr-leader.com/ua

 

Шановні батьки! Звертаємо вашу увагу на інформацію, яка подана на сайті МОН за посиланням:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/suchasne-doshkillya-pid-krilami-zahistu

Шановні батьки! До вашої уваги дитячий садок онлайн! Долучайтесь до перегляду та співпраці! Серіал "Дитячий садок онлайн НУМО" Дитячий садок онлайн НУМО - дивитися онлайн безкоштовно і легально на MEGOGO.NET

з 24.01.2022 по 28.01.2022 р. в Солоницівському ЗДО "Веселка" пройшов "Тиждень безпеки дитини". Були проведені тематичні заняття, бесіди щодо вовчення основних вимог пожежної безпеки в побуті, поведінки на воді та інше.

 

booked.net
 
+11
°
C
+13°
+7°
Солоницівка
Середа, 28


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

Логін: *

Пароль: *